Úvodní stránka > Historie jednotek Aktivních záloh 15. žp

Historie jednotek Aktivních záloh 15. žp

Období 15. ženijní záchranné brigády (2004 - 2008)

Prvními jednotkami AZ vytvořenými u 15. ženijní záchranné brigády byly v roce 2004 záchranné čety spadající pod tehdejší 154. záchranný prapor Rakovník a 156. záchranný prapor Olomouc. Tyto jednotky svou strukturou kopírovaly strukturu záchranné roty záchranných praporů a tudíž obsahovaly jak záchranný, tak i strojní a chemický prvek (v případě čet AZ byla těmito prvky samozřejmě družstva). Čety AZ ale nebyly zcela identické, protože ta olomoucká měla navíc družstvo psovodů, a to s ohledem na skutečnost, že tehdejší záchranná rota v Olomouci měla ve své struktuře kynologickou skupinu. Z dnešního pohledu je rovněž historickou zajímavostí, že v hasičském družstvu čety AZ bylo například služební místo strojníka požárního tanku SPOT-55. Na vysvětlenou je rovněž nutno dodat, že tyto čety nebyly organickou součástí zmíněných záchranných praporů, ale vytvořeny jako samostatné organizační celky, které byly k výše uvedeným záchranným praporům pouze “přidělené”.

Dalšími jednotkami AZ vytvořenými u 15. ženijní záchranné brigády byly v roce 2006 mostní a pontonová rota AZ spadající pod 151. ženijní prapor dislokovaný v Bechyni. Obě tyto jednotky však “dlouhodobě trpěly” velmi nízkou naplněností personálem AZ, což na začátku roku 2008 vedlo k rozhodnutí o jejich zrušení. Vojáci AZ zařazení v těchto rotách přešli k jiným jednotkám AZ. Přesto se příslušníci těchto rot zúčastnili prakticky jediného, ale za to velmi impozantního, cvičení PONTON 2007.

Období 15. ženijní brigády (2008 - 2013)

V této době nedošlo k žádným zásadním změnám organizačního charakteru, spolupráce s velením Samostatné záchranné roty Rakovník se zdárně rozvíjela. Bylo zjevné, že problematika výcviku AZ je komplexní záležitostí a mnohé problémy související s výcvikem nebylo možno vyřešit na úrovni velitele útvaru. Nicméně i v těchto podmínkách se dařilo provádět dvě cvičení v roce, vždy ve spolupráci s profesionálními kolegy, jako tomu bylo například na cvičení NÁKAZA 2011. Byť byl početní stav jednotky AZ zpočátku rovněž nízký, tak lze s potěšením konstatovat, že od té doby počet příslušníků AZ setrvale stoupá. Tento fakt víceméně potvrzuje i skutečnost, že za dobu existence této jednotky odešli pouze tři příslušníci AZ, protože všichni tři vstoupili do služebního poměru vojáka z povolání.

Do slibně se rozbíhajícího výcviku bohužel v roce 2012 zasáhlo rozhodnutí o zrušení výcviku jednotek AZ z finančních důvodů a vzápětí další reorganizace 15. ženijní brigády, která v roce 2013 přinesla zrušení Samostatné záchranné roty Rakovník. Záchranná četa AZ byla z toho důvodu přesunuta přímo k nově vytvořenému 15. ženijnímu pluku dislokovaného v Bechyni.

Období 15. ženijního pluku (od 2014)

Současně s přesunem záchranné čety AZ do Bechyně, zkraje roku 2014, byla struktura jednotky změněna tak, aby ji bylo možno výhledově rozšířit na záchrannou rotu AZ.

Patronát nad výcvikem čety AZ převzala nově vytvořená záchranná rota 151. ženijního praporu Bechyně. Obavy z dalšího vývoje v novém působišti se naštěstí ukázaly jako liché a příslušníci AZ se v Bechyni rychle “zabydleli”.

Aktivita příslušníků záchranné roty 151. ženijního praporu včetně příslušníků záchranné čety AZ postupně přispívá k vytvoření silnější organizační kultury. Tato organizační kultura má příznivý vliv na rostoucí počet příslušníků jednotky i zájemců o službu v AZ u 15. ženijního pluku. Se zvyšujícím se počtem příslušníků AZ lze samozřejmě organizovat efektivnější výcvik a zaměřit se tak důkladněji i na kvalitnější přípravu jednotlivých odborností.

S ohledem na změny a navýšení počtu míst pro příslušníky AZ v rámci celé AČR dochází od července 2016 k podstatným změnám i u 15. ženijního pluku. Stávající záchranná četa AZ bude reorganizována na záchrannou rotu AZ 151. ženijního praporu. U stejného praporu bude současně vytvořena pontonová rota AZ a další záchranná rota AZ u 153. ženijního praporu Olomouc. Důležitou změnou je ale především to, že tyto jednotky nebudou samostatnými složkami “přidělenými” uvedeným útvarům za účelem výcviku, ale stávají se organickou součástí obou ženijních praporů, resp. 15. ženijního pluku.

Věříme, že se tyto změny do budoucna ukážou jako pozitivní a rádi proto uvítáme další zájemce o službu ve zmíněných jednotkách AZ 15. ženijního pluku.

Nahoru